Научная элита

Украины

Главная » 2009 » Январь » 6 » Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
00:08

Доктор економічних наук, професор. Керівник відділення соціально-економічних проблем, завідувачка відділу економічних проблем охорони праці та соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН України, лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського (2002 р.), лауреат премії НАН України імені В.М. Птухи (2006 р.).
Новікова Ольга Федорівна є одним з провідних в Україні вчених-економістів.
 

Під її керівництвом та за її науковими результатами дістало подальшого розвитку значне коло наукових напрямів з проблем державного та регіонального соціально-економічного управління. Законодавчі та виконавчі органи державної влади використовують результати її наукових досліджень при формуванні концепцій, законопроектів, державних програм, заходів з реалізації концепцій, основних напрямів соціально-економічної політики, розвитку трудового потенціалу, розбудови соціальної, правової держави, забезпечення економічної та соціальної безпеки, соціальної орієнтації економіки.

Проведені під її керівництвом наукові дослідження спрямовані на становлення та розвиток нової системи державного та регіонального соціально-економічного управління, адаптованої до ринкових умов. Це – результати багатьох науково-дослідницьких тем серед яких “Дослідження організаційно-економічних проблем соціальної політики” (1995-1997 рр.), “Дослідження проблем соціальної безпеки та шляхи їх вирішення” (1998-2000 рр.), “Регіональні аспекти національної безпеки (в економічній та соціальній сферах)” (2001-2003 рр.), “Механізми збереження та розвитку людського потенціалу (організаційно-управлінський, соціально-економічний та правовий аспекти)” (2004-2006 рр.), «Забезпечення соціального розвитку регіонів України: управлінський аспект» (2007-2009 рр.).  Під час роботи в інституті Новікова О.Ф. була керівником 8 науково-дослідних бюджетних тем. Одночасно вона була керівником 37 госпдоговірних науково-дослідних тем. Вона була автором розробки 23 Концепцій на державному, галузевому та регіональному рівнях. Під її керівництвом розроблено та впроваджено більше 25 методичних рекомендацій для органів управління галузевого, регіонального та виробничого рівнів. Теоретичні і практичні результати досліджень знайшли застосування при підготовці Концепції національної безпеки України, Концепції державної регіональної політики, Концепції подальшого реформування оплати праці, Основних напрямів розвитку трудового потенціалу України до 2010 року, Основних напрямів соціальної політики України, Концепції державного управління охороною праці, Державної стратегії регіонального розвитку України до 2015 року, Стратегії національної безпеки України, Стратегії економічного та соціального розвитку Донецької області до 2015 року, Стратегії розвитку м. Донецька до 2020 року, Стратегії розвитку соціальної держави України тощо.

Новікова О.Ф. постійно здійснює експертизу законопроектів Верховної Ради України з питань економічної та соціальної політики, праці, національної безпеки, місцевого самоврядування та ін. Кількість законодавчих та нормативно-правових документів, які підлягали експертизі, є більше 70. Вона була одним з головних розробників проекту Трудового кодексу України та законопроекту “Про стимулювання розвитку регіонів”, який прийнято Верховною Радою України у вересні 2005 року. В теперішній час під її керівництвом та за безпосередньою участю розроблено проект Концепції соціальної держави України, який винесений у 2008 р. як законопроект.

Результати дослідження з концептуальних, правових підстав та організаційно-економічного механізму формування та забезпечення економічної та соціальної безпеки, удосконалення якості соціального управління та впровадження активної соціальної політики мають широке використання на національному та регіональному рівнях. Вони постійно подаються до Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства праці та соціальної політики України, Федерації профспілок України, а також до Донецької обласної державної адміністрації. Вони знаходять використання на державному рівні: при підготовці нормативно-правових документів, законопроектів та удосконаленні чинного законодавства України, а на регіональному рівні – при формуванні регіональних стратегій розвитку програм економічного та соціального розвитку.

Протягом останніх трьох років активізувалась, завдяки зусиллям Новікової О.Ф., співпраця інституту з Секретаріатом Президента України, Держкомстатом, Міністерством економіки України, Радою Національної безпеки та оборони України.

Завдяки міжнародному визнанню Новікової О.Ф. як відомого фахівця з проблем соціальної безпеки її було залучено Міжнародною організацією праці до розробки Методики вимірювання соціально-економічної захищеності особи на підставі результатів соціологічного обстеження “Базова захищеність населення України”, яке проводилося з 1999 по 2006 рр. Держкомстатом України в межах міжнародного моніторингу. За цією роботою Новікова О.Ф. визнана одним з головних розробників вітчизняної методології вимірювання соціально-економічної захищеності людини. Результати сполучення статистичних та соціологічних спостережень було використано для конструювання стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави та її регіонів.

Новікова О.Ф. бере участь в науково-педагогічній діяльності. Нею розроблено спеціальний курс в Донецькому державному університеті “Соціальний захист”, який викладається всім спеціальностям економічного факультету. Новікова О.Ф. залучається до педагогічної роботи як голова державної екзаменаційної комісії в Інституті психології та підприємництва, Донецькому національному університеті МОН України. Наукові праці д.е.н., професора Новікової О.Ф. з проблем соціального управління, економічної та соціальної безпеки, державної та регіональної економічної та соціальної політики, соціального захисту населення, з праці, охорони праці використовуються викладачами вищих навчальних закладів для підготовки навчальних програм, лекцій, семінарів, а студентами – для вивчення та підготовки курсових, дипломних робіт.

Новікова О.Ф. має високі здібності у підготовці висококваліфікованих наукових фахівців. Під її керівництвом та за її допомогою підготовлено вісім кандидатів економічних наук та два доктори економічних наук. В теперішній час вона є науковим керівником  двох здобувачів та двох докторантів.

Новікова О.Ф. сприяла підготовці наукових кадрів з соціології та відкриттю аспірантури в ІЕП НАН України за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Вона забезпечила координацію наукових досліджень Інституту економіки промисловості НАН України та Інституту соціології НАН України з проблем економічної соціології, стала ініціатором, керівником та виконавцем підготовки монографії “Донецький регіон в дзеркалі економічної соціології”, виданої у 2006 році.

Новікова О.Ф. бере активну участь в громадському житті держави та регіону. Вона є позаштатним консультантом Комітету з праці і соціальної політики та Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України. Протягом 2000-2006 року Новікова О.Ф. була експертом ВАКу України.

Новікова О.Ф. веде активну роботу щодо підготовки наукових видань. Вона є членом редколегії наукових журналів: “Економіка промисловості”, “Україна: аспекти праці”, “Демографія та соціальна економіка”, Бюлетень національної служби посередництва та примирення, а також є науковим редактором значної кількості колективних та одноосібних монографій.

За плідну наукову та науково-організаційну роботу Новікова О.Ф. у 2004 році була нагороджена Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики України з врученням пам’ятного знака (Наказ № 863-к від 29.12.2004 р.). За активну наукову діяльність для вугільної промисловості України О.Ф.Новікова у 2000 р. нагороджена знаком “Шахтарська слава” I ступеня.

 
Новікова О.Ф. надрукувала особисто та в співавторстві більше 190 наукових праць, у тому числі 2 фундаментальні індивідуальні та 25 колективних монографій, у яких нею викладені концептуальні та науково-методичні розробки з проблем соціальної політики, соціального захисту населення, забезпечення якості життя населення, державного та регіонального соціально-економічного управління, економічної та соціальної безпеки. Серед останніх значних робіт особливої уваги заслуговують наступні монографії: ”Условия жизнедеятельности и активная социальная политика” (1991), “Основные направления социальной политики и социальной защиты в угольной промышленности” (1994), “Социальные проблемы: оценка и пути решения (у двох книгах)” (1995), “Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення” (1997), “Соціальна захищеність населення України” (2001), “Спостереження та вимірювання соціальної захищеності населення України: проблеми становлення” (2003), “Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціального управління” (2004), “Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку” (2005), “Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки-2005” (2005), “Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза” (2006), «Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології» (2006), «Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення» (2006), «Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення» (2006), «Людський потенціал: механізми збереження та розвитку» (2008).
 
Новікову О.Ф. характеризує творча активність, ініціативність, діловитість, високе почуття відповідальності за якість та результативність виконаних нею та під її керівництвом науково-дослідних робіт. Характерною ознакою результатів наукових досліджень є їхня новизна, високий теоретичний рівень та спрямованість на практичне втілення одержаних результатів. Позитивні відгуки на результати її наукових досліджень постійно надходять до інституту від законодавчих, виконавчих органів державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, профспілок та ін. Новікова О.Ф. займає активну наукову та громадянську позицію щодо забезпечення ефективного формування та реалізації стратегії соціального розвитку України та її регіонів і прагне до її втілення в практику державного та регіонального управління.
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 2840 | Добавил: nauka-elite | Рейтинг: 4.7/6 |
Понедельник, 20.05.2019, 20:15
Приветствую Вас Гость

 

 

Разделы

ЭКОНОМИКАФИЗИКА, МАТЕМАТИКАИНФОРМАТИКА
СОЦИОЛОГИЯХИМИЯ, БИОЛОГИЯИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО
ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫКИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯПОЛИТОЛОГИЯ
МЕДИЦИНАТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ