Научная элита

Украины

Главная » 2009 » Январь » 2 » Савельєв Євген Васильович
Савельєв Євген Васильович
18:39

Савельєв Євген Васильович

Вчений у галузі міжнародної економіки і маркетингу,
доктор економічних наук (1985), професор (1986).
Народився 4 січня 1938 р. в смт Велика Новосілка Донецької області. Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (сьогодні — економічний університет) за спеціальністю "Фінанси і кредит" та аспірантуру Донецького національного університету. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Заробітна плата як форма підвищення ефективності промислового підприємства", в 1984 році — докторську дисертацію на тему: "Методологічні проблеми організації соціалістичого змагання в промисловості".

Працював працював економістом Державного банку в Донецькій області (1957-1961), молодшим науковим співробітником Донецького науково-дослідного вугільного інституту (1961-1964), начальником планового відділу заводу "Буддеталь" тресту "Донкоксохімбуд" Мінпробуду УРСР (м. Авдєєвка Донецької області) (1964-1965), начальником відділу праці та заробітної плати заводобудівельного комбінату тресту "Донбасзалізобетон" (м. Донецьк).

З 1969 р. – викладач, а згодом старший викладач Донецького національного університету. З 1974 року працює в Тернопільській академії народного господарства: старший викладач (1974–1975); доцент (1975–1980); завідувач кафедри планування народного господарства (1980–1985), завідувач кафедри господарського механізму (1985–1987), завідувач кафедри управління (1987–1990); завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (1990-1992), завідувач кафедри маркетингу (1992-1997). Одночасно з 1983 р. – проректор з навчальної роботи Терпопільського національного економічного університету. В 1997 році створив кафедру міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу, яку очолює по даний час.

У науці досліджує питання міжнародної економіки, нової економіки, інтеграції України в Європейський Союз, проблеми маркетингу тощо. Автор понад 300 наукових праць, в т.ч. 16 монографій (індивідуальних і колективних). Публікувався за кордоном у видавництвах Болгарії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Швейцарії.

З 2002 р. – головний редактор "Журналу європейської економіки", член редколегії журналів "Вісник Тернопільської академії народного господарства" (з 1998) та "Господажски архив" (Болгарія, з 1997). З 1996 р. і донині – співголова програмового комітету щорічної міжнародної конференції "Проблеми економічної ефективності інтеграції України в Європейський Союз".

З 1999 року координатор проекту Tempus Tacis "Європейські економічні студії і відносини у сфері бізнесу", співзасновник Центру європейських і міжнародних студій Тернопільської академії народного господарства, експерт німецької служби академічних обмінів DAAD (1993-2003). Проходив стажування в Університеті ім. Гумбольта (1984, Берлін) та Університеті ім. Й.В. Гете (1988, 1991, 1994, 1997, Франкфурт-на-Майні), контрактер проектів Tacis-ACE (1996), Bistro-Tacis (1996), експерт проекту Bistro-Tacis (1998), контрактер фонду "Відродження" (1999), координатор проекту № T_JEP-10762-1999 "European Economic Studies and Business Relations" програми Європейського Союзу Tempus Tacis (1999-2002).
 
Бібліографія публікацій   Є. В. Савельєва
(за даними Українського реферативного журналу "Джерело")
 
1.

Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 3. — С. 255-266. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
Розкрито можливості розвитку в Україні економіки знань і включення її в європейський науковий та освітній простір.
Ключ. слова: Болонський процес, вищі навчальні заклади, європейський освітній простір, європейський науковий простір, інтеграція, програма двох дипломів, спільний європейський проект, Тернопільський державний економічний університет, економіка знань
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)8
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24378

2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: моногр. / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич, В.В. Адамик, О.І. Амоша. — К.: Знання, 2007. — 595 с. — укp.
Описано закономірності міжнародної економіки й особливості функціонування економіки України у світовому господарському комплексі. Розглянуто новітні економічні теорії розвитку світової економіки, формування економічного порядку ХХІ ст., пріоритетні напрями структурних зрушень у глобальному економічному просторі, міжнародну торгівлю товарами та послугами, міжнародні фінанси та рух капіталу, сучасні напрями управління економікою. Запропоновано концепції щодо нової економіки (економіки знань), теорії торгівлі та міжнародної регіональної економіки. Викладено питання міжнародного співробітництва та прямих іноземних інвестицій, наведено енергетичну модель ХХІ ст. Особливу увагу приділено прогнозу організації міжнародних фінансів у ХХІ ст., ролі світових фінансових центрів у глобальній фінансовій архітектурі та доларизації економік.
Індекс рубрикатора НБУВ: У580 + У9(4УКР)0
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС44207
3. Європейська інтеграція і маркетинг: Наук. нариси / Є.В. Савельєв. — Т.: Екон. думка, 2003. — 482 с.: мал., табл. — укp.
Висвітлено теоретичні аспекти міжнародної економіки, зокрема, трансформаційні процеси інтеграції України в Європейський Союз. Охарактеризовано глобалізацію та регіоналізацію як економічну категорію. У контексті проблем розвитку зовнішньоекономічного співробітництва "Україна - Захід" розглянуто методологічні проблеми економічної допомоги, наведено план Маршалла - програму відновлення Європи після Другої світової війни. Висвітлено діяльність європейських студій та проблеми їх поширення в Україні.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)80
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС38362
4. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підруч. / Є.В. Савельєв; Ред.: О.А. Устенко. — Т.: Екон. думка, 2001. — 496 с. — Бібліогр.: с. 493-495. — укp.
Висвітлено теорію міжнародної торгівлі та фінансів як концепцію неокласичного синтезу "мейнстрим" (mainstream), що об'єднує положення неокласичної та неокейнсіанської моделей, зокрема, досягнення "нових класиків" - монетаристів, прихильників "економіки пропозиції" та теорію раціональних очікувань. Використано формально-математичні методи для викладення теоретичних постулатів міжнародної економіки. Розглянуто основи міжнародного розподілу праці, його вплив на національну економіку, гіпотези, які пояснюють рух товарів. Викладено концепції торгової рівноваги, прибутку від торгівлі та митної політики. Проаналізовано проблематику зовнішньої торгівлі, пов'язану з макроекономічними цілями, визначено монетарні аспекти. Особливу увагу приділено платіжному балансу, механізму його врівноваження, валютному ринку й обмінному курсу.
Індекс рубрикатора НБУВ: У01 я73(4УКР) + У582.6 я73(4УКР) + У584.3 я73(4УКР)
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС35042
5. Міжнародна економіка: підручник / Є.В. Савельєв. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2008. — 622 с. — укp.
Розглянуто теорію міжнародної торгівлі та фінансів як концепцію неокласничного синтезу "мейнстрим" (mainstream), що об'єднує положення неокласичної та неокейнсіанської моделей, включаючи досягнення "нових класиків", і теорію раціональних очікувань. Розкрито засади міжнародного поділу праці, його вплив на національну економіку, гіпотези, які пояснюють рух товарів і переміщення факторів виробництва між країнами, концепції торгової рівноваги, прибутки від торгівлі та митної політики. Проаналізовано проблеми у сфері зовнішньої торгівлі, пов'язані з макроекномічними цілями, монетарні аспекти економічної політики. Особливу увагу приділено платіжному балансу, механізму його врівноваження, валютному ринку й обмінному курсу.
Індекс рубрикатора НБУВ: У58я73-1
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС45353
6. Модель розвитку економіки, що базується на знаннях, для України / Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. — 2004. — N 9. — С. 57-67. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
Сформульовано концепцію фундаментальної зміни ролі науки й освіти в українському суспільстві та їх перетворення на підставі реформування економіки. Детально розроблено українську модель нової економіки, конкурентоспроможність якої базується на розробці та споживанні знань в сфері матеріальної продукції та вигод.
Ключ. слова: модель розвитку, знання, Україна
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)в6
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69321/екон.
7. Новітній маркетинг: навч. посіб. / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич, М.Г. Шевчик, В.О. Мартинюк. — К.: Знання, 2008. — 420 с. — (Сер. "Вища освіта XXI ст."). — укp.
Висвітлено новітні підходи щодо маркетингу як науки та навчальної дисципліни, розглянуто основні напрями його розвитку за сучасних умов. Охарактеризовано маркетингові інтегровані системи розподілу, викладено концепцію соціально-етичного маркетингу. Розкрито наукові засади, цілі та види маркетингу знань, визначено зміст поняття брендингу, описано процес створення та розширення бренда. Розглянуто основні принципи та характеристики бенчмаркінгу, показано переваги та недоліки маркетингового аутсорсингу. Обгрунтовано можливості впровадження франчайзингу в Україні. Встановлено основні вимоги щодо планування торговельного залу супермаркету. Описано технології мерчандайзингу, структуру туристичного продукту та методи його продажу. Проаналізовано особливості управління маркетингом у шоу-бізнесі, стратегії та форми ведення маркетингових воєн, запропоновано засоби протидії. Охарактеризовано соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу. Розглянуто процес формування національного іміджу продукту на іноземному ринку. Розкрито методологічні засади формування системи глобальної маркетингової діяльності.
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.322 я73 + У521.11 я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА691922
8. Новітній маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.В. Савельєв, О.С. Братко, М.Я. Матвіїв, О.П. Арсеньєва, Р.І. Буряк; Ред.: Є.В. Савельєв; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т.: Екон. думка, 2005. — 295 с. — укp.
Наведено відомості про історію виникнення та розвитку маркетингу, проаналізовано особливості його впровадження у вітчизняну економіку. Розглянуто сучасну теорію маркетингу, розкрито сутність основних понять і категорій навчальної дисципліни, показано еволюцію їх змісту в зв'язку з використанням синергетичного підходу. Викладено теоретичні засади інтегрованого маркетингу як основи філософії управління бізнесовою діяльністю підприємства. Проаналізовано процес становлення соціального маркетингу, розглянуто проблему відповідальності бізнесу перед суспільством. Розроблено новітні концепції, охарактеризовано види та визначено цілі маркетингу знань. Розкрито сутність понять бренда та брендингу, визначено основні принципи бенчмаркінгу, наведено загальні схеми та методи оцінки ефективності аутсорсингу. Обгрунтовано можливості впровадження франчайзингу за умов України, показано його переваги та недоліки для продавця та покупця.
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.322 я73 + У521.11 я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА670214
9. Основи маркетингу: Навч. посіб. / С.І. Чеботар, М.Г. Шевчик, І.В. Рябчик, Я.С. Ларіна, О.П. Арсеньєва, Р.І Буряк, Є.В. Савельєв, О.О. Братко. — К.: Наш час, 2004. — 239 с. — Бібліогр.: 60 назв. — укp.
Розкрито суть маркетингу, описано його загальні принципи та механізми управління. Висвітлено зміст маркетингової, товарної, цінової, комунікаційної політики, а також розподілу. Проаналізовано роль маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств, міжнародний маркетинг.
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.322я73 + У9(4УКР)290-211.1я73
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА652504
10. Перспективи європейської інтеграції української економіки: погляди зсередини та ззовні / Є. Савельєв, В. Трілленберг, А. Мельник, У. Броль, В. Ур, К. Фліссак, Я. Андре, А. Фьорстер // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 2. — С. 109-153. — укp.
Висвітлено проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз, що обговорювалися під час круглого столу науковців Технічного університету Дрездена і Тернопільського державного економічного університету, який був організований редакцією журналу в Тернополі 10 лютого 2006 р. Зазначено, що дискусія науковців двох університетів - не одноразовий акт. Співпраця між ТУД і ТДЕУ інтенсивно розвивається з 2000 р., коли була започаткована Інтегрована німецько- та україномовна програма з міжнародної економіки (ІНУП). З 2003 р. програма реалізується за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). ІНУП поєднує переваги німецької та української систем університетської підготовки економічних кадрів з урахуванням особливостей попиту на робочу силу в Європі та Україні. Програма є непрямою міжнародною акредитацією ТДЕУ та визнанням того, що якість підготовки фахівців у ТДЕУ відповідає європейським стандартам. Навчання за ІНУП дає змогу отримати такі державні документи про освіту: диплом магістра або спеціаліста ТДЕУ, диплом спеціаліста ТУД, додаток до диплома про вищу освіту (про складені іспити та заліки у ТДЕУ), сертифікат про складені іспити у ТУД. Загальний термін навчання за ІНУП - 6 років. Термін навчання в Німеччині - мінімум один семестр на четвертому курсі і один рік - на п'ятому курсі.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)8
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24378

11.

Українсько-польські економічні відносини у контексті стратегічного партнерства / Є.В. Савельєв, В.В. Мельник, С.І. Чеботар. — Т.: Економ. думка, 2003. — 344 с. — Бібліогр.: с. 301-327. — укp.
Досліджено теоретичні і практичні особливості та закономірності трансформації українсько-польського економічного співробітництва за умов ринкових перетворень у Польщі та Україні. Проаналізовано теоретичні засади двосторонніх економічних відносин, реформи у Польщі в контексті досвіду для України, а також розглянуто сучасний стан економічної співпраці. Запропоновано можливі шляхи раціоналізації моделі українсько-польських відносин відповідно до парадигми стратегічного партнерства.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)89 + У9(4ПОЛ)89
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА642501

Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 1831 | Добавил: nauka-elite | Рейтинг: 1.0/1 |
Понедельник, 20.05.2019, 20:03
Приветствую Вас Гость

 

 

Разделы

ЭКОНОМИКАФИЗИКА, МАТЕМАТИКАИНФОРМАТИКА
СОЦИОЛОГИЯХИМИЯ, БИОЛОГИЯИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО
ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫКИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯПОЛИТОЛОГИЯ
МЕДИЦИНАТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ